نام شرکت :
آدرس صدور فاکتور :
آدرس ارسال کالا :
  شماره تلفن :
 
شماره فکس :
وب سایت:
نماینده شرکت:
  نام نماینده شرکت:
  ایمیل / MSN
  عنوان شغلی:
  موبایل:
نماینده شرکت:
نام نماینده شرکت:
ایمیل / MSN
عنوان شغلی:
موبایل:
سرمایه ثبت شده شرکت:
رئیس هیئت مدیره:
ایمیل:
موبایل:
تاریخ تاسیس شرکت:
CEO/مدیر عامل:
ایمیل / MSN:
موبایل:
تعداد پرسنل:
نوع شرکت :
عنوان شغلی:
تولیدات اصلی شرکت:
گردش مالی (US$):
تجارت مرجع:
شرایط پرداخت شماره تلفن نماینده شرکت نام شرکت
  کد امنیتی :