تک محصولات
Click for Zoom


دستگاه بازرسی ایکس ری برای بارهای چمدانی بزرگ و پالت کوچک، مناسب گمرکات و فرودگاه ها
Click for Zoom


دستگاه ایکس ری بازرسی بارهای چمدانی مناسب برای همایشها و سالن ترانزیت فرودگاه ها
Click for Zoom


رپی اسکن 626، دستگاه بازرسی ایکس ری بارهای چمدانی
Click for Zoom


رپی اسکن 620، دستگاه بازرسی ایکس ری بارهای چمدانی مناسب برای ورودی سالن های همایش
Click for Zoom


رپی اسکن 624، دستگاه بازرسی ایکس ری بارهای چمدانی
Click for Zoom


رپی اسکن 620، دستگاه بازرسی ایکس ری بارهای چمدانی مناسب برای ورودی سالن های همایش
Click for Zoom


رپی اسکن 618، دستگاه بازرسی ایکس ری بارهای چمدانی مناسب برای ورودی سالن های همایش
Click for Zoom


رپی اسکن 627، دستگاه بازرسی ایکس ری
لیست محصولات